متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

اسمیلی و همکاران (2002)

اسمیلی، کونلی، و مارکز[1] (2002) سه دیدگاه جدید را به دیدگاه های قبلی رهبری توزیع شده اضافه کردند:

1-پژوهش فیرستون و هلر[2] (1995): فیرستون و هلر نحوه انجام وظایفی مانند (ارتقاء بینش، مدیریت عوامل مزاحم، و توزیع کردن منابع) را در پژوهش خود مورد  مطالعه قرار دادند. یافته های آنها نشان داد که تنوع افراد مختلف در تأثیر های متفاوت باعث می گردد کارها به صورت کامل انجام شوند.

2- مطالعه توجه اوگاوا و بوسرت[3] (1995) نسبت به رهبری توزیع شده: آنها اظهار داشتند که رهبری به صورت فردی انجام نمی گردد، بلکه از طریق تعامل متقابل افراد صورت می پذیرد. آنها «رهبری را به عنوان جریان تاثیر چند شاخه (تاثیر از چند منبع هدایت) از طریق شبکه تأثیر هایی که سازمان را می سازند، تعریف می کنند« ص. 173).

3- مطالعه اندیشه ها و یافته های پوندر، اوگاوا و آدامز[4] (1995): مطالعه آنها این نتیجه را بدست داد که افراد در تأثیر های متعدد می توانند رهبری را تجربه نمایند، لذا این امر بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد.

اسمیلی و همکاران (2002) دریافتند که این سه دیدگاه نسبت به رهبری توزیع شده نشان دهنده این امر هستند که کارمندان توانایی مشارکت در وظایف مهم رهبری را دارند.

بن نت و همکاران (2003)

بن نت، ویس، وودز و هاروی[5] (2003) آنها ادبیات رهبری توزیع شده را با هدف درک این امر که پژوهشگران چگونه مفهوم رهبری را تعریف کرده و چگونه رهبری بر تجربه و اقدام رهبری تاثیر می گذارد، مورد مطالعه قرار دادند. آنها مطالعات را از سال 1996 تا 2002 در مورد رهبری توزیع شده و ارتباط آن با مفاهیم رهبری (تفویضی، دموکراتیک، پخش شده) انجام دادند و به توافقی عامل در زمینه تعریف رهبری توزیع شده دست یافتند. آنها رهبری توزیع شده را به عنوان «شیوه تفکر در مورد رهبری« تعریف نمودند و اذعان داشتند که اگر این شیوه تفکر را درک نمائیم، درک چالش های این امر ممکن به عنوان مفروضه رایج ماهیت رهبری، و بافتی که رهبری درون آن اتفاق می افتد، قلمداد گردد.

 

هریس (2004)

هریس (2004) با طرح این سوال که «آیا رهبری توزیع شده یادگیری را افزایش می دهد یا نه؟«، دیدگاه متفاوتی در مورد رهبری توزیع شده ارائه نمود. وی رهبری توزیع شده را به عنوان «بیشینه سازی قابلیت و ظرفیت بشر در سازمان« تعریف می کند. بدین نحو مدیران و کارمندان در راستای بهسازی سازمان، مسئولیت های متعددی را انجام می دهند« (ص. 14). هریس از تحلیل مطالعه موردی روی 22 سازمان که دارای سطح موفقیت بالا و کارکنانی با پیشرفت کاری بالا بودند، به این نتیجه رسید؛ سازمانهای موفق، سازمانهای هستند که مدیر آنها توانمند بوده، و دیگران را در انجام امور مشارکت می دهد. وی پیشنهاد نمود که بین رهبری توزیع شده و بهسازی سازمان ارتباط و پیوستگی هست نه ارتباط و همبستگی.

[1] . Smylie, Conley & Marks

[2] . Firestone & Heller

[3] . Ogawa & Bossert

[4] . Ogawa & Adams

[5] . Wise, Woods & Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد