متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

اسپیلان و همکاران (2002)

اسپیلان و همکاران (2004) مطالعه ای را به مدت 5 سال در 13 سازمان دنبال کردند. روش پژوهش شامل مطالعه کیفی (شامل نظاره، مصاحبه نیمه ساختار یافته و ساختار یافته، و ضبط و ثبت تجارب و اقدامات رهبری) بود. بر اساس این مطالعه، اسپیلان و همکاران (2004) چارچوب مفهومی رهبری توزیع شده را بر مبنای تئوری فعالیت و تئوری شناخت توزیع شده تدوین نمودند. آنها در مطالعه خود تجارب و اقدامات رهبری را در وظایف، فعالیت ها، و تعاملات روزمره رهبران سازمان اختصار کردند (لوسیا، 2004؛ هاریسون، 2005؛ اسپیلان و شرر، 2004). ابعاد تجارب و اقدامات رهبری و ارتباط بین ابعاد رهبری دیدگاه روشنی در مورد اینکه رهبران چگونه اقدام می کنند، را فراهم آورد (اسپیلان و همکاران، 2004).

اسپیلان (2006) رهبری را به عنوان فرآیند شناسایی، کسب، تخصیص، همکاری، و کاربرد اجتماعی و فرهنگی منابع مورد نیاز برای برقراری شرایط ممکنه تدریس و یادگیری، تعریف نمودند. پس رهبری توزیع شده، به عنوان تجارب توزیع شده ی رهبری که در سراسر بافت اجتماعی و موقعیتی سازمان گسترش یافته، تعریف می گردد (اسپیلان و همکاران، 2004). رهبری توزیع شده در مورد تجارب و اقدامات رهبری می باشد نه در مورد رهبران و تأثیر آنها (اسپیلان، 2006). پس تجارب و اقدامات رهبری هم به عنوان تفکر و هم به عنوان فعالیت دیده می گردد و محصول تعاملات بین رهبران سازمان، پیروان، و جایگاه می باشد (اسپیلان و همکاران،2001؛ اسپیلان، 2006). بر اساس تجارب رهبری، چارچوبی مفهومی بر مبنای چهار بعد رهبری شامل؛ وظایف و کارکردها، وظایف محوله، توزیع اجتماعی وظایف محوله، و توزیع موقعیتی وظایف محوله؛ تدوین گردید (اسپیلان و همکاران، 2001). اسپیلان و همکاران (2004) اذعان داشتند که رهبری توزیع شده مشتمل بر مشارکت افراد متعدد در امور سازمان می باشد، اما ارزش های بنیادی دیدگاه رهبری توزیع شده تنها تسهیم رهبری را شامل نمی گردد بلکه تجربه رهبری را نیز در بر می گیرد. آنها استدلال نمودند که محققان حوزه رهبری بایستی جهت کسب درک جامع و کاملی از رهبری آموزشی در سازمان، به تجربه کردن اقدامات رهبری تاکید نمایند. اسپیلان، هالیت و دیاموند[1] (2003) رهبری آموزشی را به عنوان تاثیر مدیر بر انگیزه، توانایی و طرفداری از کوشش های کارمندان برای یادگیری تعریف کرده اند که در آن تجارب آموزشی کارمندان بهبود می یابد. پس، تجربه رهبری شامل فعالیت هایی می باشد که افراد در سازمان انجام می دهند و عموماً با آموزش و یادگیری مرتبط می باشد. از نظر اسپیلان (2006) تجربه رهبری توسط سه حلقه ای که به صورت مداوم دارای تعامل هستند، مشخص می گردد. این سه حلقه شامل رهبران، پیروان، و جایگاه می باشد. از نظر وی واحد تحلیل رهبران فعالیت هایی می باشد که رهبران در آن مشارکت دارند. بر اساس این نظریه و بر تاکید بر بافت سازمان، رهبر می تواند توزیع شده باشد تا جائیکه خود رهبر ممکن می باشد تبدیل به یک پیرو گردد.

[1] . Spillane, Hallet & Diamond

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد