متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 بخش دوم: رهبری توزیعی

2-2-1 رهبری: تعاریف و ماهیت

موضوع رهبری به ریشه رفتار سازمان یافته انسانی برمی گردد. رهبری از هویت انسانی ما جدایی ناپذیر می باشد؛ هویتی که تصور تاریخ بشر بدون آن مشکل می باشد. آیا هیچ کوشش بزرگی می توانست بدون رهبری به انجام رسد؟ از دیدگاه سازمانی، رهبری به عنوان یک فرآیند، به معنی بهره گیری از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت، به معنی مجموعه ای از ویژگی هاست. رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد. هر چه سازمانی از نظر رهبری نیرومندتر باشد، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود (انجمن مدیریت آمریکا، 2005؛ ترجمه انصاری، معمار و جاوری؛1387).

رهبری دارای معانی لغوی، اصطلاحات متعدد و جلوه مختلف می باشد. به لحاظ لغوی، واژه رهبری یعنی رهیابی، رهگشایی و راهنمایی انسانها، پیشگامی به سوی اهداف خاص که در اقدام از طریق نفوذ در دیگران و تغییر رفتار آنها در جهت مورد نظر امکان پذیر می باشد (سید جوادین، 1386). در اصطلاح، رهبری شامل راهنمایی و فرماندهی زیردستان در جهت بهتر فهمیدن هدف های سازمانی و  برانگیختن آنان به کار و فعالیت موثر می باشد. به بیانی دیگر، کوشش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان با هدف حصول به اهداف سازمانی انجام می شود. همچنین رهبر دارای جلوه هایی مانند رهبری مذهبی، رهبری سیاسی، رهبری علمی و فلسفی، و رهبری سازمانی می باشد (سیدجوادین، 1382).

“راه های زیادی برای تمام کردن این جمله « رهبری عبارت می باشد از ……» هست. در واقع تعریف واقعی از رهبری توسط استوگدیل[1] (1974) ارائه گردید. وی اذعان داشت که به تعداد افرادی که کوشیده اند رهبری را تعریف کنند، تعاریف مختلف از رهبری هست” (افجه ای، 1388: 415).

طی پنجاه سال گذشته، بیش از شصت و پنج طبقه بندی سیستمی برای تعریف رهبری و ابعاد و موازین آن ارائه شده می باشد. بعضی از طبقه بندی ها، بر روش های کار از طریق گروه تأکید دارند که در آن رهبر در مرکز فعالیت ها و تغییرات گروهی قرار دارد (فلیشمن[2]، 1991؛ باس[3]، 1999).

بعضی دیگر رهبری را از منظر روابط قدرت میان رهبران و پیروان تعریف کرده اند. از این منظر رهبران می توانند از قدرت خود موجبات تغییر در رفتار دیگران را فراهم آورند. بعضی دیگر رهبری را در دیدگاه شخصیتی اختصار کرده و اذعان داشته اند که رهبری عبارت می باشد از ترکیب صفات و و یژگی های خاص یا شخصیت هایی که افراد از آن برخوردارند و آنها را قادر می سازد تا از این طرق دیگران را به انجام کارهای سازمانی تشویق کنند (افجه ای، 1388؛ سیدجوادین، 1386).

در دیدگاهی دیگر، رهبری به عنوان ابزار دستیابی به هدف، مورد ملاحظه قرار گرفته که در آن پیروان به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف رهبر سازمان، در کانون توجهات رهبر قرار می گیرند. در این دیدگاه، رهبر پیروان را از طریق دیدگاه ها، الگوها و توجه فردی تغییر می دهد (نورث هاوس[4]، 2007).

در نهایت، رهبری بر حسب صفات و ویژگی های فردی، رفتار فردی، نفوذ در دیگران، الگوهای تعاملی، روابط، تأثیر ها و وظایف، تصور دیگران درمورد ی نفوذ قانونی آنان تعریف شده می باشد. نمونه بعضی از این تعاریف که طی چند دهه ی اخیر اظهار شده اند، به تبیین زیر می باشد:

1-از نظر تاننبام[5] (1955)، رهبری به عنوان نفوذ فردی که در وضعیتی خاص از طریق فرآیند ارتباط در جهت دستیابی به هدف یا اهدافی معین اعمال می گردد، تعریف می گردد (نقل از یوکل، 1988).

2-رهبری فرآیند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت های گروه یا اعضای تعریف می باشد که دارای سه کاربرد مهم می باشد:

  • نخست آن که رهبری در ارتباط با زیردستان و پیروان مطرح می گردد؛ زیرا افراد بایستی دستورات رهبر را بپذیرند.
  • آنکه رهبری مستلزم توزیع نابرابر قدرت میان رهبر و اعضای گروه می باشد و تردیدی نیست که قدرت رهبر به مراتب از پیروان بیشتر می باشد؛
  • آنکه رهبری مستلزم توانایی برای اعمال نفوذ بر رفتار پیروان می باشد (استونر[6]،1986).

3-بلانچارد[7] (1993)، رهبری را فرآیند تاثیر گذاری بر فعالیت های یک فرد یا یک گروه می داند که در موقعیتی خاص در جهت رسیدن به هدف های خاص کوشش می کنند.

4-” رهبری فرآیند نفوذ اجتماعی می باشد که طی آن، رهبر در جستجوی مشارکت داوطلبانه زیردستان برای کوشش در جهت رسیدن به اهداف سازمان می باشد ” (کرینتز[8]، 1996: 469).

5-رابینز[9] (1977)، رهبری را به عنوان توانایی اعمال نفوذ بر گروه و هدایت آن به سوی هدفهای مورد نظر تعریف می کند. منبع این قدرت یا اعمال نفوذ، جنبه رسمی دارد که همان تکیه زدن بر مسند مدیریت، در یک سازمان می باشد.

6- رهبری فراگرد نفوذ اجتماعی می باشد که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در کوشش برای کسب هدفهای سازمانی طلب می کند. رهبران برای ترغیب مشارکت داوطلبانه کارکنان هرگونه اختیار و قدرتی را که دارند با ویژگی های شخصی خود و مهارت های اجتماعی تکمیل می کنند (رضائیان، 1383).

همانگونه که ملاحظه می گردد، تعاریف مذکور هر کدام از زاویه و جنبه ای خاص به رهبری نگریسته اند. تعداد حجیم تعاریف نشانگر ماهیت پیچیده رهبری می باشد که مانیون[10] (2006) اظهار می دارد؛ رهبری مهمترین و زیباترین واژه عظیم علم در سازمان و مدیریت می باشد و تعاریف متعدد و مختلفی از آن هست.

[1] . Stodgill

[2] . Fleishman

[3] . Bass

[4] . Northouse

[5] . Tanenbaum

[6] . Stoner

[7] . Blanchard

[8] . Kreitner

[9] . Robins

[10] . Mannion

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد