متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-مأموریت، چشم انداز و اهداف

پژوهشگران متعددی ابعاد مأموریت، چشم انداز و اهداف را تعریف کرده اند. بولدن[1] (2007) مأموریت سازمان را به عنوان ادراک کارکنان سازمان از اهداف و دستورالعمل های عیان و ضمنی سازمان تعریف می کند. هالینگر و هک[2] (1998) مأموریت سازمان را به عنوان راهی می داند که در آن مدیران سازمانها انتظارات کارمندان را می سازند و فرصت های یادگیری را برای دانش آموزان فراهم می کنند (نقل از گوردون، 2005). دوفور و ایکر[3] (1998) مأموریت را به عنوان مقاصد سازمانی تعریف می کنند. از نظر آنها چشم انداز به سازمان جهت گیری خاصی را می دهد تا در یک مسیر مشخص و مستقیم حرکت کند. مارکس و پرینتی[4] (2003) نیز چشم انداز را به عنوان یک خط و مشی آموزشی در نظر می گیرند که در آن باور ها، اهداف مطلوب، روش ها و شرایط مطلوب در سازمان یکپارچه می گردد.

نیومن و سیمونس[5] (2000) عقیده دارند که چشم انداز توزیع شده اهداف واضحی را در بر می گیرد که بر موفقیت، پیشرفت و عملکرد کارکنان متمرکز می باشد. چشم انداز سازمان هم به عنوان یک خط مشی آموزشی، جایی که باورهای سازمانی منجر به شکل گیری هنجارهای سازمانی می گردد، تعریف شده می باشد. دوفور و ایکر (1998) مأموریت، اهداف و چشم انداز را به عنوان سنگ بناهای یادگیری سازمانی در نظر گرفته اند. آنها همچنین اظهار داشته اند که مأموریت یک سازمان، مقاصد و خواستگاه آن سازمان را می سازد، چشم انداز یک حس جهت گیری را در سازمان القا کرده و اهداف، گام های سنجش پذیر را که می تواند در جهت ارزیابی اندازه دستیابی سازمان به چشم انداز مورد نظر قرار گیرد، ارائه می دهد. در حقیقت این بعد از رهبری توزیع شده به این امر تصریح دارد که کارکنان سازمان تا چه اندازه در تعیین مأموریت، چشم اندازها و اهداف سازمان مشارکت دارند و تا چه اندازه این بعد از رهبری در سازمان، در میان کارکنان تسهیم شده می باشد، و اینکه آیا ساختار سازمان به گونه ای می باشد که مناسب توزیع کردن رهبری باشد و مشارکت کارکنان سازمان را در ابعاد رهبری توزیع شده موجب گردد.

[1] . Bolden

[2] . Hallinger & Heck

[3] . Dufour & Eaker

[4] . Marks & Printy

[5] . Neuman & Simmons

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد