متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

-2-5-4 رهبری دموکراتیک[1]

تعریف رهبری به عنوان دموکراتیک با سلسله مراتب و تفویض اختیار، یک تناقض عیان دارد. وروم و یتن[2] (1973) چهار ویژگی را برای آن برشمردند:

1.رفتارهای رهبران برای مشارکت فعال کارکنان در تمام جنبه های رهبری، همراه با تشویق می باشد؛

  1. به اشتراک گذاشتن گسترده اطلاعات و قدرت در سازمان؛
  2. تقویت خود ارزشمندی کارکنان؛
  3. توانا کردن دیگران برای کار کردن.

رهبری دموکراتیک می تواند یک شکل مشورتی (که در آن رهبر یک گروه تصمیم گیری را پس از مشورت با اعضاء در مورد تصمیم خود، راضی می سازد) یا تصمیم گیری مشارکت جویانه (که در آن رهبر یک تصمیم را بر اساس همکاری دیگران و بر پایه این دیدگاه که «اغلب اوقات حق با اکثریت می باشد« اتخاذ می کند)، داشته باشد. در باب تفاوت این شیوه با رهبری توزیع شده وروم یتن (1973) اذعان داشته اند که رهبری توزیع شده به عنوان واژه ای مترادف با رهبری دموکراتیک در سازمانها به کار گرفته می گردد، اما فراتر از رهبری دموکراتیک، اقتدار کارمندان در رهبری توزیع شده افزایش می یابد (نقل از هریس و میوجز[3]، 2005). در جدول زیر تفاوت رهبری توزیع شده و رهبری دموکراتیک به گونه اختصار ذکر گردیده می باشد.

جدول 2-6 تفاوت رهبری توزیع شده با رهبری دموکراتیک

(منبع: فیلیپ، 2004: نقل از یاسینی، 1392: 65)

2-2-5-5 رهبری تسهیم شده[4]

رهبری تسهیم شده زمانی به خوبی قابل درک می باشد که رهبری به عنوان یک فرآیند اجتماعی برخاسته از ارتباطات اجتماعی باشد، نه فقط کارهایی که رهبر به تنهایی انجام می دهد (دویل و اسمیت[5]، 2001). به بیانی دیگر این شیوه ی رهبری فقط در کیفیت و شایستگی یک فرد ساکن نیست، بلکه بین اشخاص درون گروه ها، و اقدامات جمعی که برای سرپیچی از یک رهبر واحد انجام می گردد، نیز قرار دارد (مک بث،2003). این شیوه رهبری بر پایه اعتماد، علاقه، تکریم و قدردانی و باز بودن شکل گرفته می باشد (اودرو، 2004). پیام مشترکی که از طریق همه ی این تعاریف داده می گردد این می باشد که رهبری در انحصار و اختیار هیچ شخص خاصی نیست، و این پیامی می باشد که در هسته اصلی تعاریف و ماهیت رهبری توزیع شده دیده می گردد. در رهبری توزیع شده همان گونه که گروون (2002) اظهار می دارد، شیوه ای از رهبری می باشد که فقط در انحصار مدیران رهبر نیست، بلکه تأثیر های رهبری به وسیله نمایندگان رهبران، کارمندان خود رهبر، کارمندان پشتیبان، مشاوران سازمان، اعضای هیئت ها و انجمن ها و دانش آموزان و … هم انجام می گردد. رهبری بیشتر از آنکه پراکنده شده باشد، متمرکز می باشد و لزوماً به هیچ شخص خاص یا گروه خاصی از افراد این برتری را نمی دهد که رهبری اموری بیش از سایرین بر عهده بگیرند. در جدول زیر تفاوت رهبری توزیع شده با رهبری تسهیم شده به گونه اختصار آمده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Democratic leadership

[2] . Vroom & Yetton

[3] . Harris & Muijs

[4] . Shared leadership

[5] . Doyle & Smith

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد