متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت ارتباط ای درونی: از آنجا که این دیدگاه روابط درون سازمانی را مدیریت می کند، از کلمه ی مدیریت روابط درونی بهره گیری شده می باشد نه بازاریابی روابط درونی. این دیدگاه مبتنی بر تعاملات ارتباط ای، اهداف سازمانی بلند مدت و تمرکز بیرونی می باشد. از مهم ترین تفاوت های این دیدگاه با دیدگاه بازاریابی درونی جمعی این می باشد که این دیدگاه همه ی روابط اجتماعی، اقتصادی و فنی را در نظر می گیرد، اما تمرکز دیدگاه بازاریابی درونی جمعی تنها بر روابط فنی می باشد. این دیدگاه متمرکز بر روابط با مشتریان بیرونی مناسب می باشد. از تفاوت های مهم این دیدگاه با آمیخته ی بازاریابی درونی این می باشد که تاکید دیدگاه مدیریت روابط درونی بر توجه از بیرون به درون سازمان می باشد؛ یعنی مهم بودن مشتریان بیرونی، اما آمیخته ی بازاریابی درونی، مشتریان درونی را مقدم می شمارد.

بری (1987) دریافت که هر چیزی که ما درمورد کابردهای خارجی بازاریابی می دانیم، نظیری در کاربرد داخلی بازاریابی دارد. در بازاریابی خارج از سازمان پنج گرایش هست که مدیران از آنها پیروی می کنند و این گرایش ها فعالیت های آنان را تحت تاثیر قرار می دهند. این گرایش ها عبارتند از: گرایش تولید، گرایش کالا، گرایش فروش، گرایش بازاریابی و گرایش بازاریابی اجتماعی (کاتلر، 1931). بر این اساس لینگز[1] در مطالعه خود (2004) مفهوم گرایش بازاریابی داخلی را با نگاهی بر گرایش بازاریابی عنوان می دارد.

گرایش بازاریابی داخلی، همانند گرایش همتای خارجی خود، بر سه رکن استوار می باشد: به دست آوردن بینش بازار داخلی مناسب، نشر این بینش بین کارکنان و سرپرستان، و پاسخگویی از طریق استراتژی های مناسب بازاریابی داخلی (گوناریز،2005). لینگز (2004) این ابعاد را این چنین تبیین می دهد: مجموعه گرایش بازار داخلی، مجموعه فعالیت های مرتبط با آگاهی یافتن از بازار کارکنان می باشد نظیر شناسایی تغییرات ارزش در نظر کارکنان، درک شرایط بازار کار ، شناخت بخش بندی های داخلی خاص کارکنان با شخصیت ها و نیازهای مختلف، و طراحی استراتژی هایی برای مشتریان داخلی. توزیع و انتشار این بینش از یک سو به ارتباطات بین مدیران و کارکنان و از سوی دیگر به ارتباطات بین مدیران واحدها و مراتب سازمانی مختلف بستگی دارد. هدف، این ارتباط دوگانه می باشد: هدف اول برقراری ارتباط بین استراتژی های بازاریابی جدید و اهداف استراتژیک شرکت به کارکنان می باشد. هدف دوم ایجاد فهمی از نیازهای کارکنان در میان مدیران شرکت می باشد. در نهایت پاسخگویی بنا بر این بینش به طراحی مشاغلی مطابق با نیازهای کارکنان، تعدیل رویه پاداش بر طبق آن، وادار کردن مدیریت سازمان به ملاحظه بیشتر نیازهای کارکنان و ارائه آموزش های لازم به آنها در راستای بهبود مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز در تبیین شغل آنها مربوط می گردد (لینگز، 2004).

همان گونه که گوناریز (2005) عنوان نموده می باشد، تعهد سازمان برای تولید ارزش برای کارکنان خود از طریق مدیریت اثربخش ارتباط بین کارکنان، سرپرستان و مدیریت تصریح به گرایش بازار داخلی سازمان دارد.

سازمان هایی که با در نظر گرفتن این مسئله به انتخاب، توسعه و اداره نیروی انسانی خود می پردازند، مزیت رقابتی غیر قابل تقلید و برجسته ای برای سازمان متبوع خود ایجاد می کنند (رفیق و احمد، 1993) (هالس[2]، 1994).

[1] . Lings

[2]. Hales

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد